CZK EUR
Počet položek: 0 0 CZK

Obchodní podmínky

 

Text, povinného oznámeni o evidenci EET :

,, Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

 

 

Všeobecné Obchodní podmínky a reklamační řád. Dále jen OP

Internetového obchodu RIVERSHOP.CZ. Součásti těchto podmínek je text, odkaz JAK NAKUPOVAT.

 

1. Úvodní ustanovení
1.1  V souladu s ustanovením občanského zákoníků v platném  znění §1751 odst.1.zákona 89/2012. Vydává společnost MIROSLAV ČAJANEK - ww.rivershop.cz, tyto obchodní podmínky, jenž jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi - Miroslav Čajanek se sídlem Dvouletky 51, 709 00  Ostrava,  IČ:22983988 DIČ: CZ6104091400,  river@volny.cz ,+420 603412424, podnikající na základně živnostenského oprávnění vydaného 22.10.1992 v Ostravě (dále jen prodávající) s  kupujícím na straně druhé. Vzájemná práva a povinnosti obou smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.rivershop.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2  Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.rivershop.cz (dále jen eshop). 
 1.3  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.4  Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu je  uzavřena v českém jazyce
1.5  Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.
1.6  Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


2.  Registrace uživatele- uživatelský účet


2.1  Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu
2.4  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než  1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 
2.6  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
 
 
3. Uzavření kupní smlouvy


3.1 Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy odeslánáním objednávky na adresu kupujícího. Nebo na uvedenou pobočku výdejního místa.O tomto je kupující (nezaměňovat elektronickým potvrzením o přijetí objednávky do systému ) informován ze strany prodávajícího odeslaným potvrzením objednávky na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto fyzickému odeslání a potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
3.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odešlete objednávku“.
3.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení, bydliště či sídlo, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa. 
3.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.
3.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.
3.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.
3.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.
3.8 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.
3.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám
 
4. Práva a povinnosti smluvních stran


4.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
4.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
4.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

4.4 Pokud si kupující nepřevezme zakoupené / které již bylo odesláno kupujícímu / zboží a neinformuje o tom prodávajícího. Uhradí prodávajícímu vzniklé náklady na dopravném a doběrečném. Prodávající na tuto skutečnost upozorní kupujícího a to písemně /e.mail /. telefonicky, sms. V této zprávě uvede výši dlužné čátky a číslo účtu na který bude obnos převeden. Případně je možné částku uhradit složenkou. Více náklady za tuto platbu, hradí kupující.

4.5 Nedojde li k dohodě dle bodu 4.4. mimosoudní cestou. Bude prodávající vymáhat takto vzniklou dlužnou částku právní cestou. Náklady takto vzniklé / administrativní, právní, soudní výdaje atp./ budou připočteny k dlužné částce. 


5. Odstoupení od smlouvy


5.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží toto bez udání důvodu vrátit. Aby byla dodržená lhůta od odstoupení  postačí odeslat prodávajícímu oznámení od odstoupení před uplynutím této lhůty. Odstoupení od smlouvy je nutno oznámit před odesláním zboží z důvodu doručování zásilek. A dohodnout si způsob doručení a zpětné platby. 

5.2  Můžete použít vzorový   Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Není to však  Vaši povinností. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučena. Upozorňujeme že reklamační formulář není způsob oznámení o odstoupení od smlovy. Reklamace je řešena našim externí firmou. a není technicky možné toto řešit jako odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů.  Poučení o odstoupení od smlouvy.
5.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.Ke zboží je nutno přiložit kopii kupního dokladu. Případně průvodní dopis s idetifikačními údaji, kupujícího /číslo objednávky, faktury, číslo účtu, forma vrácení peněz //případně výše uvedený formulář /.
5.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky. Včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal  (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený). K ceně je nutno připočíst náklady na balné, To není účtováno zákazníkovi v případě platné objednávky. Pokud je využito práva ,,vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů" jde toto k tíží kupujicího.
5.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
5.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.
5.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží není možné vrátit, pokud si zákzník přeje úpravu dle svých požadavků. Případně jedná-li se o práci na zakázku.
5.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv  uvedených v § 1837 práce na zakázku, software,CD s hudebním motivy atp./
5.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.
5.10 Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky / odstoupení od smlouvy / je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu / MŮŽE BÝT PŘESUNUT DO SPAMU / nebo telefonu. Doporučujeme zaslat SMS nebo tel. informovat prodejce.

                          Z technických důvodu není možné využívat doručení Českou poštou. Doporučujeme zasilkovnu nebo PPL.

 


 
6. Platební podmínky a přechod vlastnického práva


6.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.
6.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná
v okamžiku převzetí zboží.( dobírka ) V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 7 dnů po uzavření smlouvy.
6.3 K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.
6.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu. Doklad, faktura je vždy odesláná, elektronickou cestou na uvedenou emailovou adresu. Na vyžádání může prodávajíci opětovně zaslat doklad o prodeji.
6.5 Cenu zboží a náklady na dodání zboží dle uzavřené kupní smlouvy, může kupující uhradit následujícími způsoby:
Přepravní služba PPL, DPD
               96,- Kč     platba předem ( na základě vystavené zálohové faktury ), úhrada přes platební                                  bránu GOPAY
             146,- Kč     doručení na dobírku ( zboží uhradí řidiči)


Výdejní místo Zásilkovna cz :
               80,- Kč    platba předem ( na základě vystavené zálohové faktury)úhrada přes platební                                    bránu GOPAY
               104,- Kč    doručení na dobírku ( zboží uhradí na výdejním místě ) 

   
Osobně v provozovně RIVER Miroslav Čajanek, Kaštanová 2030/6, 70900 Ostrava. Po potvrzení, že je zboží připraveno k převzetí. Bude rezervováno po dobu  tří dnů. Po vzájemné dohodě je možné tuto lhůtu, prodloužit. V případě že nás nebudete v tomto termínu kontaktovat, bude objednávka stornována, zboží bude opět nabídnuto k prodeji.


 
5.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl.3.8 ), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
6. Přeprava a dodání zboží
6.1 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
6.2 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
6.3 Náklady na poštovné a balné hradí kupující dle možnosti které si vybral při objednávce zboží.
6.4 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání
 
 
7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost


7.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena občanským zákonem, konkrétně v jeho ustanovení § 2099 - § 2112
7.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.
 
7.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
7.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
7.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.
7.6 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 
7. Ochrana osobních údajů


7.1 Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
7.3 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
7.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
7.5 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
7.6 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.7 Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.
Naše firma je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů  (ÚOOÚ). Registrační číslo 00042886, veřejný registr pro vyhledávání subjektů.
 
8. Závěrečná ujednání


8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.
8.4 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku
8.5 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpis
8.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Mimosoudní řešení sporů.

9.1  Novela Obchodního zákona o ochraně spotřebitele 634/1992  Sb. § 14.Platná od 1.2.2016 Viz.  Ministersto průmyslu a obchodu.

9.2  Vážený spotřebiteli, kupující, pokud se domníváte, že jsme vás poškodili nebo nedostáli svým závazkům. Laskavě nám napište na e-mail river@volny.cz

9.3  Jestli se nám společně nepodaří vyřešit vzniklý spor na základě zákona 378/2015  kterým se mění zákon č. 634/1992 sb. o ochraně spotřebitele, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.    

9.4 Spotřebitel se může v takovém případě obrátit na oprávněný orgán. Českou obchodní inspekci. www.coi.czVyplněním :  formuláře k podání stížnosti . 

9.5  Spotřebitel, kupující může podat návrh u ČOI , nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil  své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

9.6  Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou  mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řešení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení sporů. Mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu  adr@mpo.cz.

9.7  Veškeré náklady spojené s řešením sporů nesou strany samy.

9.8 Rovněž je možné využít platformu,ONLINE formuláře Evropské unie .

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.  Kupující má právo zakoupené zboží reklamovat. Reklamace se vztahuje na skryté vady (vady materiálů).
 Reklamace se nevztahuje  na stopy opotřebení. Pokud zboží nese známky nešetrného zacházení, špatně zvoleného procesu čištění, zlomení, přetržení, ohnutí, roztržení apod.

2.  Stříbrné šperky podléhají procesu, oxidace a tmavnou, černají. Toto je přirozený proces, který je pro tento kov specifický. Může nastat, že u některých osob je tento proces rychlejší a výraznější než u jiných. Vliv na černání stříbra, může mít i pocení nebo reakce s kůži, agresivní koupele.U každého je jiná. Proto je potřeba se o ně vhodně starat. Můžete je sami udržovat a čistit speciálními hadříky, roztoky, případně zubní pastou. Doporučujeme občas nechat šperky odborně vyčistit.. Je potřeba vždy mít na mysli, že se jedná o šperk i když ho denně nosíte . Nemůžete se šperkem vykonávat všechny činnosti zvláště ty, kde hrozí mechanické či chemické poškození, fyzická práce, sport, koupání (sladká i slaná voda), chemické a kosmetické přípravky.

3.  Zvláště šperky jemné-kamínkové nebo Swarovski-nesmějí přijít do styku s vodou, parfémy, lakem na vlasy, krémy, mýdlem. Na noc je vždy vhodné šperky sundávat.

4.  Nezapomeňte, že záruční doba a životnost jsou dva rozdílné pojmy. Životnost není shodná se záruční lhůtou. Ale závisí na mnoha faktorech (způsob a četnost používání, ošetřování, a celkovém zacházení). To znamená, že při intenzivním používání může být životnost kratší než záruční doba. ( zákon 1362002sb.§619,odst2 )

5.  V případě oprávněné reklamace, zboží necháme opravit či vyměníme za jiné. Pokud bude cena opravy neúměrná ceně výrobku a vzniknou-li prodejci nepřiměřené náklady a nebude-li schopen kupujícímu nabídnou jiné adekvátní zboží. Má právo kupující od smlouvy odstoupit. Prodávající vrátí, kupujícímu celou částku  ceny zboží.

6.  Pro případné reklamace nás neprodleně kontaktujte tel. či m.ailem. Budeme se snažit vždy najít nějaké řešení a dle možnosti vám vyhovět a reklamaci vyřídit. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona 634/1992 Sb do 30dnů.

7..  Pokud je reklamace neoprávněná.Záruka se neprodlužuje. V případě uznání reklamace se záruční doba prodlužuje od data doručení zboží kupujícímu.

8. Doručení reklamovaného zboží. Dopručujeme přepravní službou PPL, Případně přes společnost  ZASILKOVNA CZ. - reklamační asistent. Rovněž je vhodné nás telefonicky kontaktovat a dohodnou proces vrácení zboži.

NEDOPORUČUJEME VYUŽÍVAT ČESKOU POŠTU.

 

8. Adresa provozovny  KAŠTANOVÁ 2030/6, 709 00  OSTRAVA - MAR. HORY. 

Adresa Dvouletky 51,  je pouze jen fakturační adresou. Zásilky na této adrese nemáme možnost převzít. 

 


Obchodní podmínky a reklamační řád. Platné od  01.01.2018

 

Dodatek 

Ve smyslu zákona o EET, evidujeme následující tržby :

- Platby přijaté v hotovosti. Při převzetí finančního obnosu, vám vystavíme účtenku. Platby za zboží uskutečněné přes platební bránu GOPAY. Tyto platby jsou evidované EET a na tyto vám elektronicky doručíme doklad s náležitostmi EET.

Platby na dobírku, případně platby předem, převodním příkazem na náš účet. Jsou platby bezhotovostní. Nepodléhají evidenci EET.  Doklad o koupi vám bude eletronický zaslán na váš mail.